Försenade lån

Biblioteket tar ut en övertidsavgift för böcker och annat material som lämnas efter återlämningsdatum. Återlämningsdatum framgår av lånekvittot. Avgiften ska om möjligt betalas vid återlämningstillfället, i annat fall påförs den bibliotekskortet. Om den sammanlagda skulden är 100 kronor eller mer, får du lånestopp till dess skulden är mindre än 100 kronor.

Ingen övertidsavgift utgår för barn och ungdomsmedier eller för talböcker. Ingen övertidsavgift utgår heller till
Boken kommer-låntagare.

Inga övertidsavgifter tas ut av barn och ungdomar 6-18 år, men målsman ansvarar för att ersätta försvunna eller
förstörda medier.

Påminnelse om försenade lån skickas ut cirka 14 dagar efter förfallodatum. Om det lånade materialet ändå inte återlämnas skickas en räkning på värdet av materialet och övertidsavgiften. Ditt bibliotekskort spärras tills räkningen är betald eller lånen återlämnats. Räkningar som inte betalats inom föreskriven tid lämnas till inkasso.

Vid upprepade grova överträdelser av lånereglerna, kan lånerätten komma att begränsas under en viss tid, maximalt 1 år.