Personuppgiftslagen

Information enligt 23-25§ personuppgiftslagen.

För att kunna administrera dina bibliotekslån behandlas dina personuppgifter i ett dataprogram. Uppgifterna är inhämtade från dig. Personuppgiftsansvarig är skyldig att på begäran av dig snarast rätta, blockera eller utplåna sådana personuppgifter som inte har behandlats enligt personuppgiftslagen. Du har också rätt att kostnadsfritt en gång per kalenderår få besked om dina personuppgifter behandlas i bibliotekets verksamhet.