Hantering av dina personuppgifter

Du har rätt att be om ett utdrag på vilka uppgifter vi har sparade som avser dig. Du har även rätt att be att uppgifterna som avser dig raderas, förutsatt att dina bibliotekslån är återlämnade och eventuella skulder reglerade, men har då inte längre möjlighet att använda våra tjänster. 

Om du vill ha ett utdrag på dina uppgifter eller om du önskar få alla dina uppgifter raderade ska en skriftlig begäran lämnas in till dataskyddsombudet i din kommun. Kontaktuppgifter till dataskyddsombud hittar du på din kommuns hemsida. Kommunen har 30 dagar på sig att genomföra begäran.   

Information om återlämnade lån sparas i 7 dagar för att kunna kontakta dig om till exempel saknat material. Fram till 18 års ålder är vårdnadshavare ansvarig för sina barns lån och personuppgifter. Från den dagen du fyller 18 är du själv ansvarig för dina lån och får då uppdatera dig på våra låneregler samt få ett nytt bibliotekskort.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

När du registrerar dig som låntagare på vår webbplats inom Biblioteken i Norrbotten godkänner du att vi sparar följande uppgifter om dig: namn, adress, personnummer (eller motsvarande), telefonnummer och e-postadress. Personuppgifterna uppdateras via Navet (Skatteverket) med undantag för e-post och telefonnummer. 

Ditt lånekortsnummer, pinkod (krypterat), lösenord (krypterat), användarnamn, hembibliotek och bibliotekssystemets interna och externa låntagar-id sparas också.

I förekommande fall sparas även förvalt hämtställe, enhet/skola, klass, bokbussturnummer, meröppet bibliotek, målsman samt vem man är kontaktperson/målsman för.

Om du har skapat egna minneslistor på Bibblo.se sparas även dessa uppgifter.

Hur länge sparas dina uppgifter?

Biblioteken sparar dina personuppgifter så länge det finns en pågående användarrelation. Biblioteken vidtar olika säkerhetsåtgärder för att skydda dina personliga uppgifter.  Uppgifter om enskilds bibliotekslån, reservationer och användning av informationsteknik i biblioteket omfattas av Offentlighets- och sekretesslagen, kap 40 § 3. Det innebär att sekretess gäller kring dessa frågor och bibliotekspersonalen har därmed tystnadsplikt. Uppgifter om dina lån raderas i och med att du lämnar tillbaka dem, om du inte begärt att de ska sparas. Dina uppgifter raderas om du varit inaktiv mer än 3 år. Om du anmäler dig till en aktivitet kan biblioteket spara dina uppgifter under tiden aktiviteten planeras och genomförs, därefter tas uppgifterna bort.

Vilka delar vi personuppgifterna med?  

För att Biblioteken i Norrbotten ska kunna leverera digitala tjänster har avtal med externa systemleverantörer skrivits. Biblioteken har tecknat personuppgiftsbiträdesavtal med dessa leverantörer för att säkerställa att de hanterar dina personuppgifter på ett säkert sätt.

I vissa tjänster delas dina personuppgifter med annat bibliotek utanför Biblioteken i Norrbotten, som exempel vid fjärrlån, då låntagarens bibliotekskortsnummer bifogas. Personuppgifter delas även med land utanför EU, ett så kallat "tredje land". Till exempel delas personuppgifter med USA när du använder filmtjänsten Cineasterna eller tidningstjänsten Pressreader.

Vårdnadshavarens uppgifter kan komma att sparas i bibliotekssystemet även om denne inte har något eget lånekort. Uppgifterna kopplas då till det barn vårdnadshavaren skrivit på lånekortsavtal för. 

Vid eventuell räkning för förkomna eller förstörda medier skickar biblioteket ett faktureringsunderlag till kommunernas ekonomienhet där vissa personuppgifter förekommer. En kopia tas på fakturerings-, makulerings- och återbetalningsunderlagen och sparas på biblioteket ett tag för att kunna följa upp ärenden.

På vår webb

Som användare och låntagare har du möjligheten att logga in på vår webbplats Bibblo.se. Information om dina lån hittar du under Ditt konto. Du kan som användare exempelvis lämna inköpsförslag. Det är också information som systemet sparar.

Dataskyddsförordningen

1.1 Användaren godkänner genom registreringen att biblioteket lagrar och använder användarens personuppgifter. Uppgifterna kommer inte att lämnas ut till tredje man med mindre än att biblioteket enligt lag är tvunget därtill.

1.2 Användaren har rätt att ta del av sina personuppgifter som finns registrerade hos biblioteket. För att lämna ut uppgifter krävs enligt dataskyddsförordningen att användaren sänder in en undertecknad begäran till biblioteket.

1.3 Om de registrerade uppgifterna är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta har användaren rätt att begära att uppgifterna ska rättas eller raderas.

Frågor om behandlingen av personuppgifter

Ta kontakt med ditt bibliotek, dataskyddsombud eller annan ansvarig för hantering av personuppgifter i kommunerna om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter.

Du hittar kontaktuppgifter till dataskyddsombud eller annan ansvarig på din kommuns hemsida.